Uwarunkowania prawne

Teren inwestycji objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa.

Wszystkie zapisy znajdują się w Uchwale Nr XXIII / 103 / 2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 06 lipca 2004 roku.

Obszar opracowania jest częścią Strefy Aktywności Gospodarczej SAG - jest to obszar o łącznej powierzchni terenów ok. 325 ha, położony na północ od autostrady A1, pomiędzy węzłami autostradowymi „Olszowa” i „Nogowczyce” na terenach wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. Strefa przeznaczona jest pod lokalizację przedsięwzięć wytwórczości, składowania, usług i dystrybucji na poziomie ponadlokalnym (gminnym, powiatowym i regionalnym) wraz z terenami komunikacji i pełnym wyposażeniem w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Zmiana użytkowania i zajmowanie terenów rolnych przeznaczonych pod zainwestowanie oraz kierunki zagospodarowania powinny postępować od węzłów autostradowych w głąb strefy przy zachowaniu największej koncentracji działań inwestycyjnych i utrzymaniu nie objętych inwestowaniem terenów rolniczych w dotychczasowym użytkowaniu.

Całość obszaru można dzielić dowolnie.

W opracowaniu wybrano optymalny podział działek na potrzeby zabudowy obiektami kubaturowymi o powierzchni od 1 095m² do 4 800m²

 1. Zasilanie w wodę projektuje się z istniejącego wodociągu Ø110PE przebiegającego w ul. Irlandzkiej;
 2. Projektowane przyłącza wykonać z rur PE100 SDR11 PN16;
 3. Przyłącza zakończyć studniami wodomierzowymi na poszczególnych działkach;
 4. Na przyłączach zamontować zasuwy klinowe z żeliwa sferoidalnego;
 5. Odprowadzenie wód sanitarnych projektuje się do kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiegającej w ul. Irlandzkiej oraz Ø200 przebiegającej w ul. Niemieckiej;
 6. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza należy wykonać z rur kielichowych, z wydłużonym kielichem, litych PVC-U SDR34 SN8;
 7. Przyłącza zakończyć na poszczególnych działkach studniami;
 8. Wody deszczowe należy zagospodarować na terenie działki;
 9. Studnie kanalizacyjne w terenie utwardzonym należy wyposażyć w pierścienie odciążające i włazy żeliwne klasy D400;
 10. W terenie zielonym i chodnikach należy zastosować zwieńczenia studni klasy B125;
 11. Gazociąg źródłowy średniego ciśnienia Ø160 PE zlokalizowany jest w ul. Niemieckiej;
 12. Projektowaną sieć i przyłącza gazu należy wykonać z rur PE100 SDR11;
 13. Przyłącza gazu wykonać do granicy działki;
 14. Na granicy działki w wentylowanej szafce gazowej zamontować kurek główny oraz reduktor ciśnienia.
 15. Przyłącze energetyczne będzie możliwe do realizacji w ramach istniejącej sieci (do złącza kablowego średniego napięcia ZK2);
 16. Przyłącze energetyczne będzie wymagać budowy sieci własnej od miejsca przyłączenia w ZK2;
 17. Przyłącze energetyczne obiektów wymaga:  uzyskania warunków przyłączenia, zawarcia i zrealizowania umowy o przyłączenie.


Teren inwestycji objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa.

Wszystkie zapisy znajdują się w Uchwale Nr XXIII / 103 / 2004

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 06 lipca 2004 roku.

Obszar opracowania jest częścią Strefy Aktywności Gospodarczej SAG - jest to obszar o łącznej powierzchni terenów ok. 325 ha, położony na północ od autostrady A1, pomiędzy węzłami autostradowymi „Olszowa” i „Nogowczyce” na terenach wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. Strefa przeznaczona jest pod lokalizację przedsięwzięć wytwórczości, składowania, usług i dystrybucji na poziomie ponadlokalnym (gminnym, powiatowym i regionalnym) wraz z terenami komunikacji i pełnym wyposażeniem w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Zmiana użytkowania i zajmowanie terenów rolnych przeznaczonych pod zainwestowanie oraz kierunki zagospodarowania powinny postępować od węzłów autostradowych w głąb strefy przy zachowaniu największej koncentracji działań inwestycyjnych i utrzymaniu nie objętych inwestowaniem terenów rolniczych w dotychczasowym użytkowaniu.

 

Propozycja podziału inwestycji na terenu zainwestowania
Całość obszaru można dzielić dowolnie.

W opracowaniu wybrano optymalny podział działek na potrzeby zabudowy obiektami kubaturowymi o powierzchni od 1 095m² do 4 800m²

Możliwości uzbrojenia poszczególnych działek w media
kanalizacja sanitarna, gazociąg, wodociąg, energia elektryczna.
Założenia koncepcyjne dotyczące terenów działki. Strefa bezpieczeństwa lini elektroenergetycznych EN 110kV.