Schemat sektor B
Schemat sektor B

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI STANOWIĄ KONCEPCJĘ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA PODZIAŁU GRUNTÓW, MATERIAŁOWE, ROZWIĄZAŃ KUBATUROWYCH ITD. MOGĄ

ULEC ZMIANIE W DALSZYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SEKTORA B_01 + B_02
PARAMETR WSKAŹNIK
Powierzchnia działki 100% = 16 825 m²
Intensywność zabudowania i utwardzenia działek (budynki, nawierzchnie utwardzone, dojścia, dojazdy i parkingi) max. 80% = max. 13 460 m²
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% = min. 3 365 m²
Miejsca postojowe względem:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS

2-5 mp / 100 m²
2-5 mp / 10 s.p.
2-3 mp / 10 u.
2-3 mp / 1 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy KL
Linia zabudowy od krawędzi jezdni autostrady A4
10 m
50 m
Maksymalna wysokość zabudowy 18 m
PRZEZNACZENIE TERENU
PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych
PS - tereny składowe i usług technicznych
KS - tereny obsługi komunikacji
UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju
KP - tereny parkingów samochodowych
EE - tereny i obiekty urządzeń elektroenergetycznych
PARAMETRY ZGODNE Z PRZEDSTAWIONA GRAFICZNIE PROPOZYCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SEKTORZE B_01 + B_02
PARAMETR POWIERZCHNIA / ILOŚĆ


BILANS
TERENU
Powierzchnia działki 16 825 m² = 100%
Powierzchnia zabudowy 3 890 m² = 23%
Powierzchnia biologicznie czynna 6 406 m² = 38%
Powierzchnia terenów utwardzonych 6 529 m² = 39%
Powierzchnia użytkowa (ok 80% pow. zabudowy) 3 112 m² = 80% p.z.
Miejsca postojowe względem*:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
94 mp / 3 112 m² p.u.
94 mp / 470 s.p
94 mp / 470 u.
94 mp / 47 s.o.
Linia zabudowy od krawędzi jezdni autostrady A4 50 m
Wysokość zabudowy 11 m
Kubatura 42 790 m³
* - ilość m.p. przyjęto wg. powierzchni użytkowej (3 mp / 100m²)