Działki w okolicy Gliwic przy A4

Tereny inwestycyjne leżą w bezpośredniej bliskości autostrady A4, przy węźle Olszowa, zapewniającym doskonałą dostępność komunikacyjną. Są one objęte aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ujazd dla części terenów wsi Olszowa i wchodzą w skład Strefy Aktywności Gospodarczej SAG. Przeznaczone są pod lokalizację przedsięwzięć wytwórczości, składowania, usług i dystrybucji na poziomie ponadlokalnym.

Działki inwestycyjne na sprzedaż położone są dwóch sektorach na północ od autostrady. Podstawowe przeznaczenie działek to tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych, a także jako miejsce pod składy celne, hurtowe, bazy składowania, magazynowania, przeładunku i dystrybucji towarów oraz bazy logistyczne (w bezpośrednim sąsiedztwie działek inwestycyjnych swoje centrum logistyczne posiada firma FM Logistic).

Wszystkie działki inwestycyjne maja możliwość uzbrojenia w media - kanalizację sanitarną, gazociąg, wodociąg, energię elektryczną. Inwestor może dzielić całość dowolnie, możliwe są także zmiany szczegółowego przeznaczenia poszczególnych działek, z wyjątkiem realizacji przedsięwzięć źle oddziałujących na środowisko i wymagających sporządzenia raportu.

Dokładna specyfikacja poszczególnych sektorów inwestycyjnych znajduje się w poszczególnych zakładkach:

Podział na sektory
Podział na sektory
Schemat sektory A i B
Schemat sektory A i B
UWARUNKOWANIA OGÓLNE
A. Wysokość nowych i przebudowywanych budynków:
 • obiekty usługowe UH, UG, UR
  • dachy strome - max. 3 kondygnacje / 12m
  • dachy płaskie - max. 2 kondygnacje / 10m
  • obiekty gospodarcze - max. 1 kondygnacja, dach 2-spadowy 15-25° nachylenia
 • obiekty przemysłowe PP, PS, KS, UX
  • obiekty przemysłowe i magazynowe - max. 18m
  • obiekty gospodarcze - max. 1 kondygnacja z dachem płaskim lub stromym
B. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej / krawędzi jezdni autostrady A4:
 • 50m - k.j. autostrady A4
 • 20m - l.r.drogi KG, (KGP)
 • 12m dla PP, PS, KS, UX / 10m dla UH, UG, UR - l.r. ulice KZ
 • 10m dla PP, PS, KS, UX / 8m dla UH, UG, UR - l.r.ulice KL
 • 8m dla PP, PS, KS, UX / 6m dla UH, UG, UR - l.r.ulice KD
 • 6m dla PP, PS, KS, UX - ciągi pieszo-jezdne, piesze i gospodarcze / 4m - ciągi pieszo-jezdne i piesze
C. Pas zieleni wysokiej / niskiej dla PP, PS, KS, UX:
 • do zachowania lub urządzenia o szerokości min. 12m
OPIS OZNACZENIE GRUPY DZIAŁEK
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P, podstawowe lub towarzyszące - P / T) 1 2 3 4 5
P PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych (przemysł i wytwórczość, bazy i usługi budowlane, bazy gospodarki materiałowej, rzemiosła produkcyjnego i wytwórczego, przetwórstwa spożywczego i garmażeryjnego) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią.
PS - tereny składowe i usług technicznych (składy celne, hurtowe, bazy składowania, magazynowania, przeładunku i dystrybucji towarów) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią.
KS - tereny obsługi komunikacji (bazy logistyczne, zajezdnie samochodów osobowych i ciężarowych, stacje obsługi samochodów, warsztaty napraw i stacje paliwowe) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią.
P / T UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju (handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło usługowe, usługi administracji gosp., bankowe, łączności, hotelowe, zdrowia, rozrywki i rekreacji i inne) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią.
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW:
A. Wymogi dla wnioskodawcy:
 • projekt zagospodarowania terenu
 • określenie funkcji, sposobu i charakterystyki przedsięwzięcia:
  • sposób inwestowania, program i charakterystyka techniczna
  • układ komunikacji wewnętrznej oraz powiązania z układem istniejącym
  • zasada obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej
  • ewentualny podział terenu na działki budowlane
  • usytuowanie i gabaryty budynków / obiektów
  • układ zieleni
  • dostawa odbiór mediów
  • wpływ przedsięwzięcia na środowisko
B. Zakazy:
 • realizacji przedsięwzięć źle oddziałujących na środowisko i wymagających sporządzenia raportu
 • realizacji przedsięwzięć powodujących zagrożenia i uciążliwości na terenie i w sąsiedztwie
 • realizacji obiektów wodochłonnych naruszających lokalną równowagę zasobów wód głębinowych lub przekraczających wydajność systemu wod-kan
 • realizacji budynków mieszkalnych, z wyjątkiem mieszkania dla właściciela / dozorcy
 • lokalizacji otwartych placów składowania dla materiałów sypkich pylących i zanieczyszczających powietrze
 • lokalizacji otwartych placów składowania i obiektów dla wykorzystania i utylizacji odpadów
C. Nakazy:
 • lokalizacji parkingów lub garaży na terenie działki obiektu wznoszonego
  • dla zabudowy usługowej:
   • 2-4 mp / 100m² pow. użytkowej
   • 1-2 mp / 10 miejsc konsumpcyjnych
   • 2-3 mp / 10 jednoczesnych użytkowników usługi
  • dla zabudowy produkcyjno-wytwórczej i składowo-magazynowej
   • 2-5 mp / 100m² pow. użytkowej
   • 2-5 mp / 10 miejsc stanowisk pracy
   • 2-3 mp / 10 jednoczesnych użytkowników
   • 2-3 mp / 1 stanowisko obsługowe KS
  • ilość wynikająca z zapotrzebowania technologicznego i dostaw
 • zapewnienia wjazdu i wyjazdu przodem samochodów z i na działkę
 • zapewnienia dostępu do terenów i budynków osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszającym sie na wózkach
 • przeznaczenia minimum 20% pow. działki na tereny biologicznie czynne
D. Inne:
 • dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu
 • realizacja nowych obiektów przemysłowych może wymagać nowej infrastruktury wod-kan

- zezwala się na lokalizację obiektów / usług na terenach UX o pow. sprzedaży większej niż 1000m² pod warunkiem sporządzenia prognozy skutków budowy tych obiektów
- zezwala się na lokalizację obiektów / usług na terenach UX o pow. sprzedaży do 1000m²
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P) - USŁUGI
P UH - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: handel
UG - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: gastronomia
UR - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: rzemiosło-usługi bytowe
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW:
A. Zakazy:
 • realizacji przedsięwzięć źle oddziałujących na środowisko i wymagających sporządzenia raportu
 • realizacji obiektów powodujących zagrożenia i uciążliwości
B. Nakazy:
 • lokalizacji parkingów lub garaży na terenie działki obiektu wznoszonego
  • dla zabudowy usługowej:
   • 2-4 mp / 100m² pow. użytkowej
   • 1-2 mp / 10 miejsc konsumpcyjnych
   • 2-3 mp / 10 jednoczesnych użytkowników usługi
 • zapewnienia wjazdu i wyjazdu przodem samochodów z i na działkę
 • zapewnienia dostępu do terenów i budynków osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszającym sie na wózkach
 • przeznaczenia minimum 20% pow. działki na tereny biologicznie czynne
C. Inne:
 • dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu
 • zezwala się na lokalizację obiektów / usług na terenach UX o pow. sprzedaży do 1000m²
 • dopuszcza się zmianę rodzaju usług, zgodnie w z wymogami przepisów szczególnych
 • dopuszcza się lokalizacje pojedynczych mieszkań dla właściciela / dozorcy
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P, podstawowe lub towarzyszące - P / T)
T (KP) - tereny parkingów samochodowych z dojazdami i zielenią jako przeznaczenie towarzyszące zabudowie usługowej, produkcyjno wytwórczej oraz składowo-magazynowej
P / T (EE) - tereny i obiekty urządzeń elektroenergetycznych + istniejące i planowane stacje transformatorowe 15kV
(ZK) - tereny urządzeń ochrony akustycznej z zielenią towarzyszącą
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW:
(KP):
 • zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej nie związanej z parkingami
 • parkingi lokalizować przy wewnętrznych ulicach dojazdowych i drogach zakładowych
 • wjazdy na parkingi lokalizować przy wjazdach na tereny przeznaczenia podstawowego oraz przy istniejących lub projektowanych ulicach klasy KD, KL i wyjątkowo KZ po uzgodnieniu z zarządcą drogi
 • zaleca się urządzenie towarzyszącej zieleni wysokiej lub niskiej
(EE):
dla linii 15kV (linie średniego napięcia, jednotorowe - do skablowania)
 • przeznaczenie podstawowe - trasa linii napowietrznej ze strefą ochronną
 • orientacyjna strefa zbliżenia budynku mieszkalnego do przewodów =5,2m do skrajnego przewodu / jest ustalona indywidualnie w oparciu o normy i przepisy
 • ustala się przebudowę linii 15kV i skablowanie jej w pasie drogowym na koszt inwestora
(EE):
dla linii 110kV (linie wysokiego napięcia)
 • przeznaczenie podstawowe - trasa linii napowietrznej ze strefą ochronną
 • orientacyjna strefa zbliżenia budynku mieszkalnego do przewodów =14,5m do skrajnego przewodu / jest ustalona indywidualnie w oparciu o normy i przepisy
(ZK):
 • nakaz realizacji urządzeń ochrony akustycznej jako przeznaczenie towarzyszące dla autostrady A4 "KA" i drogi głównej "KG", w przypadku stwierdzenia udokumentowanych przekroczeńnormowych poziomu hałasu